فرم عضویت در وبلاگ خدائی (فرم ثبت نام)

لینک باکس خدائی

فرم ارسال پیام به مدیر

فرم ارسال نامه به مدیر

صفحه اصلی CBOX

ورود به کنترل پنل کاربری اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :

من کیم
من کی هستم و از کجا آمده ام
به کجا خواهم رفت وچرا خواهم رفت
چگونه خواهم رفت واین رفتنم چطور امکان دارد
این روز ها سئوالی شده است برای همه مردم وبرای کسانی که رادیو های بیگانه را گوش می دهند وبه آ ن برنامه هایی گوش می سپارند که به طور مرتب قرآن را به دل خواه خود تفسیر می کنند ومی گویند اینجا اشتباه است ویا این جا این طوری است ولی در واقع همه چیز را وارونه جلوه می دهند تا شاید از این رهگذر چیزی آیدشان شود ومن در اینجا خاطر نشان شوم که تنها این گونه کار ها از دست صهیونیست ها بر می آید وبس ومردمان ساده چه جوان وچه پیر وچه آنانی که اطلاعات چندانی در باره دین خود وموقعیت اجتماعی خود ندارند به دام این گونه شیاطین افتاده وتازه به برور زمان هم خدا را فراموش کره وخود را هم به ورطه هلاکت می اندازند واین میشود همانی که انها خواستار بودن نه ما .
من کیم سئوالی است که مطرح نمودم تا هرکسی دلش می خواهد خودش را معرفی کند وبگوید کیست وچه نظر در باره دین خود دارد واینکه چرا؟ اسلام را قبول کرده است واگر اسلام را همین طوری قبول کرده است اندکی به خود زحمت بدهد وقرآن را بخواند تا متوجه شود آنچه این روز ها از قرآن در رادیو های بیگانه خوانده ویا گفته میشود یک مشت اراجیف است و فقط به درد خودشان می خود وبرای ما دامی گسترده اند تا بعد ها بگویند سست عنصران جامعه اسلامی ایران زیاد هستند پس لازم است همه هوشیار باشیم مخصوصا جوانان ما هوشیاری لازم را نیاز دارند تا بتوانند از خود وخانواده و دین خود دفاع نمایند
بر مسئولین کشور هم لازم وواجب است که از این خبر پندی بگیرند ودر راه آزادی ورفاه مردم کوشا شوند تا خدای نا کرده از این اتفاقات تکراری بوجود نیاید ودین ما را مورد هجمه قرار ندهند هر چند دین اسلام خودش بیان گر خود است ونیازی به معرفی نیست ولی خب هستند شیاطینی که سعی می کنند کار ها را خراب کنند پس بر شما جوانان هم واجب است که گول این گونه حرف ها را نخورید والسلام